اقدامات لازم جهت پیشگیری از زخم پای دیابت

? روزانه پاهای خودرا از نظر وجود تاول ،خراشیدگی ، یاضایعات بین انگشتان بررسی نماید .

? روزانه پاهای خودرا بشویدو خصوصا بین انگشتان را به دقت خشک کند . سپس از پماد مخصوص ( کیمیا) برای رطوبت رسانی استفاده کند.?
( افراد دبابتی باید روزانه تمام پا ازنوک انگشت شصت تا پاشنه ، روی پا وکف پا را چرب نموده و سپس پا را داخل کیسه فریزر کرده و در مچ پا گره شل بزند) از عملکرد مهم پماد کیمیا اکسیژن رسانی و بهبود گردش خون و نیز تغذیه بافت هابواسطه تحریک رگ زائی می باشد.

? جورابهای مناسب کتان یا نخی بپوشد و روزانه آنها راتعویض کند.

? مرطوب نگه داشتن پا بوسیله پماد کیمیا ، زیرا شایع ترین مشکل پوستی این بیماران خشکی پوست است ،
پوست خشک درصورت عدم درمان ترک میخورد و این ترکها به مرور زخم ایجاد میکند، وهمچنین پوست خشک دراثر فشار و سایش به پینه تبدیل میشود.